REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGU DO WAKEBOARDINGU WAKEPARK KRAKÓW PRZY ZBIORNIKU WODNYM „KRYSPINÓW”

 

 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z wyciągu do wakeboardingu (dalej zwanego Wyciągiem) .
 2. Właścicielem wyciągu jest Wakepark Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Cholerzynie 534, 32-060 Liszki, NIP: 683-208-12-59.
 3. Zakup biletu i rozpoczęcie korzystania z Wyciągu oznacza, iż użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości.
 4. Obsługa Wyciągu zapoznaje także użytkownika z zasadami korzystania z Wyciągu oraz instruuje go o sposobie korzystania z Wyciągu.
 5. Z Wyciągu samodzielnie korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie oraz potrafiące pływać. W razie wątpliwości co do wieku użytkownika, obsługa Wyciągu może zażądać okazania stosownego dokumentu tożsamości, pod rygorem odmowy sprzedaży biletu. Osoby niepełnoletnie mogą samodzielnie korzystać z Wyciągu za zgodą ich przedstawiciela ustawowego.
 6. Z Wyciągu nie mogą korzystać osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Zabrania się wnoszenia przedmiotów zagrażających zdrowiu lub życiu innych osób na teren.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe w związku z korzystaniem z Wyciągu, chyba że ponosi za nie winę.
 9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 
 1. BILETY.
 
 1. Rodzaje biletów i ich ceny określa cennik udostępniany użytkownikom. Każdy bilet jest biletem imiennym.
 2. W razie zamknięcia Wyciągu w trakcie korzystania z niego przez użytkownika, zostanie mu zwrócona część opłaty, proporcjonalnie obniżona o czas normalnego korzystania z Wyciągu.
 3. W przypadku niewykorzystania rezerwacji nie przysługuje zwrot za zakupiony bilet
 4. Rezerwację można przełożyć lub odwołać najpóźniej 24h przed jej rozpoczęciem
 
 
 1. KORZYSTANIE Z TERENU PRZY WYCIĄGU.
 
 1. Użytkownikowi zakazuje się podejmowania działań mogących zakłócać korzystanie z Wyciągu przez innych użytkowników lub prowadzących do dewastacji Terenu lub Wyciągu.
 2. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 1 przez użytkownika, obsługa Wyciągu może odmówić korzystania z Wyciągu, bez zwrotu opłaty za bilet, oraz zażądać opuszczenia Terenu.
 
 
 1. KORZYSTANIE Z WYCIĄGU.
 
 1. Użytkownik korzysta z Wyciągu na własną odpowiedzialność. W czasie korzystania z wyciągu do wakeboardingu użytkownik jest narażony na wystąpienie kontuzji czy urazów. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Wyciągu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Z korzystaniem z Wyciągu związane jest ryzyko sportowe wystąpienia urazów i uszkodzeń ciała. W granicach ryzyka sportowego za wynikłe urazy Organizator nie odpowiada.
 4. Z Wyciągu w tym samym czasie może korzystać wyłącznie jedna osoba.
 5. Korzystanie z Wyciągu powinno odbywać się z zachowaniem należytej ostrożności. Użytkownik powinien postępować w sposób niezagrażający swojemu zdrowiu i życiu, a także zdrowiu i życiu innych osób.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń obsługi Wyciągu.
 7. Jeśli użytkownik korzysta z urządzeń usytuowanych na linii przepływu między słupami Wyciągu, służących do wykonywania ewolucji, powinien robić to z uwzględnieniem swoich umiejętności oraz z należytą ostrożnością. W przypadku korzystania z urządzeń w sposób niezgodny z Regulaminem lub nieprawidłowy obsługa Wyciągu może odmówić dalszego korzystania z Wyciągu przez użytkownika, bez zwrotu opłaty za bilet.
 8. W nadzwyczajnych sytuacjach (np. złe warunki atmosferyczne, działania służb państwowych, uszkodzenia Wyciągu) obsługa Wyciągu może nakazać użytkownikowi zaprzestanie korzystania z Wyciągu. W takim przypadku użytkownik może skorzystać z Wyciągu w innym terminie, na podstawie już wykupionego biletu. Czas korzystania z Wyciągu w innym terminie zostanie skrócony o czas korzystania z niego w pierwotnym terminie.
 
 1. SPRZĘT DO WAKEBOARDINGU.
 
 1. Do uprawiania wakeboardingu użytkownik korzysta ze swojego sprzętu lub sprzętu wypożyczonego od Organizatora.
 2. Obsługa Wyciągu uprawniona jest do kontroli stanu technicznego sprzętu użytkownika. W razie stwierdzenia, że sprzęt użytkownika jest w stanie technicznym uniemożliwiającym korzystanie z Wyciągu, obsługa Wyciągu może odmówić korzystania na wadliwym sprzęcie z Wyciągu przez użytkownika.
 
 
 1. ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z WYCIĄGU.
 
 1. Każdy użytkownik powinien korzystać z Wyciągu w kamizelce ratunkowej.
 2. Uchwyt linki holowniczej należy trzymać oburącz. Uchwytu nigdy nie należy przekładać przez głowę lub inne części ciała. W przypadku upadku należy natychmiast puścić uchwyt linki holowniczej.
 3. Należy uważać na inne osoby znajdujące się w wodzie. Podczas mijania osób znajdujących się w wodzie należy zachować możliwie duży odstęp. W celu niedopuszczenia do kolizji należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.
 4. W przypadku gdy na drodze znajduje się przeszkoda, ślizgacz (slider) lub skocznia (kicker), której nie można ominąć, lub w przypadku zbyt małej odległości od brzegu, platformy startowej lub holownika należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.
 5. Na torze z przeszkodami, ślizgaczami lub skoczniami nie można korzystać z metalowych płetw. Dozwolone jest korzystanie z płetw z tworzywa sztucznego i włókna szklanego o wymiarach poniżej ok. 4 cm.
 6. W razie upadku należy natychmiast poprzez podniesienie ręki oznajmić, że nie doszło do kontuzji/awarii sprzętu, następnie należy podpłynąć pod linkę holowniczą i przygotować się do ponownego startu z wody. Gotowość do starty należy oznajmić poprzez ponowne podniesienie ręki.
 7. Nie należy wchodzić na przeszkodę lub zbliżać się do przeszkody, jeżeli w miejscu lądowania znajduje się inny użytkownik, pływający lub w przypadku innego zagrożenia.
 8. W razie wątpliwości należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.
 
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
 
 1. Operator Systemu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Operator Systemu Internetowego rezerwacje.wake-park.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Operator Systemu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  a.    oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
  b.    oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  c.    informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  d.    informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Operator Systemu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Systemu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 7. Operator Systemu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Systemu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Systemu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Operator Systemu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z Systemu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Systemu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.
 10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.
 11. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 
 1. Użytkownik pokryje wszystkie koszty organizacji ewentualnej akcji ratowniczej poniesione przez Organizatora w związku z wypadkiem użytkownika podczas korzystania z Wyciągu.

 

Powrót na górę strony